The latest news

Neck page > The latest news > Own (December 14) ki, kubirijokoen**daikaiho*iki

2019.12.13

Own (December 14) ki, kubirijokoen**daikaiho*iki

*okubirijokoenjushinkaien

This cause next accident, kyufukinkyomin, yukyakuioyobiyu*kakukaijinshi**matofuben, ga*shinhyo*i.

kyokorenaibutsukendaishishitakoregoteimatotsuro, transmission setting install the nature for a short time, hei*kakumitomeyasuzemmuosorego, yamekaihokyuyukyakuriyo.
kajo*jishinkaihomato 0.2 kokoro*iki, the Prince kubirijozen*kaiemmensekiiyaku 10.0 time. (8 narihidarimigi of the Prince accident fastening in front garden area about 11.9 time)
※tadashibo*jiho**yunyujogensei.
※***shajo*kairiyo.

The rest center of Shurijo Castle Park such as kaihonyujomatokubirimorikanisogo***wa*yusan*, 咖啡 *, store, station.
 Open Tachi time (from December to March)
 8:00-18:30 ※*shajoshi 19:00 ishi

※*oyu*imagomatokaien·kaijomatoitoshinshinsoku, ga***kon*cho 查狀 kyosaijitsuchikakui.

[***]
The Shurijo Castle Park management center
TEL:∶098-886-2020

*mukaeko*kubirijo
  • The opening time
  • Activity information
  • Traffic method
  • *hinten, san*
  • No barrier space