**kiretsushakubiri*shikubirijo: jokoremokoenrosenwashu*monrosenkai*

Neck page > Traffic method > **kiretsushakubiri*shikubirijo: jokoremokoenrosenwashu*monrosenkai*

Kamino hair park line

* "chicken Hajime Hori chome" kosha*fukimmatosha*ojoso. kaenchojokakisan 步 heiichi*kubirigaidomatofukei. It is existence park possible rest, ka*閒* 步 osochu again for *zen*dofusho, the middle.

① It is advanced after the appearance "kubiri*" to understand lock vote mouth going south exit (the left side) direction.
Kamino hair park line

② After shita*tei (arudentei), going "chicken moat" way Exit going straight advances.
Kamino hair park line

③ We go directly after the hyper"chicken moat" way Exit.
Kamino hair park line

④ kento "Bank of the Ryukyus" (Shuri branch store) gomukimigi*.
Kamino hair park line

⑤ **so 60m hidarimigisokukazaihidarishu*kantoo "Kamino hair park" mato*do, seiojo*so, zaienchojokakisojisei*jokyojuenrofukei. 您 kaiyoshikyukeimonsusuminyutokubirijo 內.

 • Kamino hair park line
 • Kamino hair park line


shu*monrosen

shu*mommato 匾 gakujoshosho*mato "shu*korekuni" ii "*kyu*ju*setsukore*." Road existence restaurant sum soil 產 shop bristling, heikatsukai***kyuo*jidaishodatezomatojinkoike* "Ryutan Pond."

① It is advanced after the appearance "kubiri*" to understand lock vote mouth going south exit (the left side) direction.
shu*monrosen

② After shita*tei (arudentei), going "chicken moat" way Exit going straight advances.
shu*monrosen

③ We go directly after the hyper"chicken moat" way Exit.
shu*monrosen

④ kento "Bank of the Ryukyus" (Shuri branch store) gomukimigi*.
shu*monrosen

⑤ hidarishu***ka "Kamino hair park" * "Shuri police box" (police department), it is sei**ozenchokuko.

 • shu*monrosen
 • shu*monrosen

⑥ After hidarishu*kanken "LAWSON" convenience store, it is sei**chokuko. kanto "**" rokuchigo*sei**chokukozeno.

 • shu*monrosen
 • shu*monrosen

⑦ chokukogohidarishu*kakanken "Ryutan Pond" (pond).kyorikubirijokoenyamefuenryo!

 • shu*monrosen
 • shu*monrosen

⑧ *ka "Ryutan Pond", it is o "Ikehata" rokuchihidari*. migijohokakankenkubirijokoemmatorohyo!
**kidenshakubiri*shikubirijokoen (shu*mon) matorosenkai*

⑨ *jokan*kantokubirijozensammatarokuchi, hidari*susuminyugosokuka*tatsukubirijokoen!

 • shu*monrosen
 • shu*monrosen

⑩ kokucho "Shurijo Castle Park" matooishiimei*hyoshi.

 • shu*monrosen
 • shu*monrosen

⑪ koshoku*tokatagatamatodate*butsuzekubirijokoemmatokyusokufukumuchushin "Shuri forest building."
rimen*yusenshukan, menhikyusoku*, 咖啡 *oyobisan*to, 您 kaio**zenzaikokyusoku.

shu*monrosen

shu*monrosen

osogofukumu* (arukan 內) sakutorikankaigo, *shu*monde*kaishi**kubirijo 吧!
sei 您 *jokyojukubirijokoen.


Page Top