Warning

2019.12.13 update

Own (December 14) ki, kubirijokoen**daikaiho*iki

*okubirijokoenjushinkaien

This cause next accident, kyufukinkyomin, yukyakuioyobiyu*kakukaijinshi**matofuben, ga*shinhyo*i.

kyokorenaibutsukendaishishitakoregoteimatotsuro, transmission setting install the nature for a short time, hei*kakumitomeyasuzemmuosorego, yamekaihokyuyukyakuriyo.
kajo*jishinkaihomato 0.2 kokoro*iki, the Prince kubirijozen*kaiemmensekiiyaku 10.0 time. (8 narihidarimigi of the Prince accident fastening in front garden area about 11.9 time)
※tadashibo*jiho**yunyujogensei.
※***shajo*kairiyo.

The rest center of Shurijo Castle Park such as kaihonyujomatokubirimorikanisogo***wa*yusan*, 咖啡 *, store, station.
 Open Tachi time (from December to March)
 8:00-18:30 ※*shajoshi 19:00 ishi

※*oyu*imagomatokaien·kaijomatoitoshinshinsoku, ga***kon*cho 查狀 kyosaijitsuchikakui.

[***]
The Shurijo Castle Park management center
TEL:∶098-886-2020

 • Access to Shurijo Castle Park
 • Annual Passport

*mukaeko*kubirijo

 • *okubirijo
 • *jokuu**matokubirijo

Customer impression
 • ju*tamaryoku! bi*matodate*kajourushi**mato*mi, *jinkantokyo*mataki*. tochodaigoga*sai***.
 • kusarikorekammatohochafukumu, *gakanjutozenshomiyumatohinshitsu*netsujo. gamitomeishimmatozeichiko*bomatofukumu.
 • Building, *ga*ko*kikyoshu sexual in the kanto**guyu 歷 history. shitajisojisakicho 查 gosai**ho.
 • shoyukosakujinintougachicho*kyuo*jikimatofuku*aruze*yu*tofukakumatofuku*, kai*jinko*nyu*ko**. *betsuzedanseirojimmato黑shokufuku*, kanki*hijogo*, *yumido.

Ocean Expo Park:
The offing rope attractiveness sea aquarium
sanhararyoyudo* "okinawakitabu*koshienkai*mo*"

Bureaucrats Facebook network page

Shurijo Castle Park officials Facebook mopejiyamekai*.

yoshikosakujinini 您 kai*kubirijokoemmato*komokatsudo, King of Ryukyu country 歷 shi*bunkatoitoshinshi*!

The situation of the present station

P1
P2

※kansaishi*irenjohommo*jimato 內 yo.

*mukaeko*kubirijo
 • The opening time
 • Activity information
 • Traffic method
 • *hinten, san*
 • No barrier space
 • kankaishusatsu
 • Shurijo Castle Park Facebook
 • kubirijoshu*ji*
 • History of castle story 歷 small short sentence Ugushiku Monogatari
 • Shurijo Castle Park Tomoyuki society
 • Shurijo Castle fund
 • Various application