2019-2020 Program of Events


reiwagennendochuakikoreen 2019

*mukaeko*kubirijo

 • *okubirijo
 • kubirijodo*
 • ta*gogengoondo*
 • ***shu*hodokoshikusarikorekan
 • Age vote
 • *jokuu**matokubirijo

Customer impression
 • ju*tamaryoku! bi*matodate*kajourushi**mato*mi, *jinkantokyo*mataki*. tochodaigoga*sai***.
 • kusarikorekammatohochafukumu, *gakanjutozenshomiyumatohinshitsu*netsujo. gamitomeishimmatozeichiko*bomatofukumu.
 • Building, *ga*ko*kikyoshu sexual in the kanto**guyu 歷 history. shitajisojisakicho 查 gosai**ho.
 • shoyukosakujinintougachicho*kyuo*jikimatofuku*aruze*yu*tofukakumatofuku*, kai*jinko*nyu*ko**. *betsuzedanseirojimmato黑shokufuku*, kanki*hijogo*, *yumido.

Ocean Expo Park:
The offing rope attractiveness sea aquarium
sanhararyoyudo* "okinawakitabu*koshienkai*mo*"

Bureaucrats Facebook network page

Shurijo Castle Park officials Facebook mopejiyamekai*.

yoshikosakujinini 您 kai*kubirijokoemmato*komokatsudo, King of Ryukyu country 歷 shi*bunkatoitoshinshi*!

The situation of the present station

P1
P2

※kansaishi*irenjohommo*jimato 內 yo.

*mukaeko*kubirijo
kubirijokoen*hodokoshiji*
 • Entrance expense
 • The opening time
 • Activity information
 • Traffic method
 • *hinten, san*
 • No barrier space
 • kankaishusatsu
 • Shurijo Castle Park Facebook
 • kubirijoshu*ji*
 • History of castle story 歷 small short sentence Ugushiku Monogatari
 • Shurijo Castle Park Tomoyuki society
 • Shurijo Castle fund
 • Various application